Henry William Macrosty

1865–?President of the Royal Statistical Society, 1940–41